Skip to main content

Type of Farsi language


SHOW MORE


Type of Farsi language support for applications that do not


Language Persian
Collection opensource

Reviews

Reviewer: filmnegar - - June 10, 2012
Subject: فارسی نویسی در نرم افزار
اگر با نرم افزارهایی همانند Premiere یا Captivate و After Effect سرو کار دارید با مشکل بزرگی به نام فارسی نویسی نیز درگیر خواهید بود.
نوشتن فارسی یکی از بزرگترین مشکلات فارسی زبانان در کار با این گونه نرم افزارهاست.
خوشبختانه شرکت هایی همانند Adobe در برخی از نرم افزارها همانند Photoshop نسخه های خاورمیانه ای با پسوند ME تولید نموده اند اما در سایر برنامه ها نیاز به راه کار دیگری است.
http://edutopia.ir/?p=2838
PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
306
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
178
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
140
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
326
1
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
162
0
1
( 1 reviews )
filmnegar Favorites
2
ITEMS
0
VIEWS
0
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
324
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
63
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by mehrdad Amouzegar
505
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
119
0
0